loading
X

Możesz używać wyszukiwarki do wyszukiwania numerów części, produktów oraz pojazdów samochodowych:

Typ wyszukiwania:Przykład:
Fraza:chłodnica wody
Pojazd + Fraza:Ford Focus 2004 chłodnica wody
Numer części:4E0959577C
Pojazd:Audi A4 B5
Kategoria:Drzwi przednie
OEM:850742 VALEO
np. filtr oleju Audi A4 B5 lub 6Q0012115Fpokaż więcej przykładów

Regulamin Nanodatex

I
Regulamin darmowej platformy handlowo - ogłoszeniowej Nanodatex

§1
Definicje

Terminy użyte w poniższym regulaminie oznaczają:

 • Nanodatex – to internetowa platforma handlowo - ogłoszeniowa znajdująca się pod adresem www.nanodatex.pl prowadzona przez spółkę Taucetti Invest Corp., 50th Street, Global Plaza Tower, Panama City, Republic of Panama.
 • Towar – rzecz, usługa lub uprawnienie, które mogą być przedmiotem sprzedaży zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa oraz regulaminem Nanodatex.
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z portalu Nanodatex. Użytkownicy dzielą się na:
  • użytkowników prywatnych – osoby fizyczne, które zarejestrowały konto i są zalogowane w serwisie Nanodatex, a przy tym nie prowadzą działalności gospodarczej, bądź rejestracja konta i użytkowanie platformy handlowej nie ma związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  • użytkowników biznesowych – czyli osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, a prowadzą działalność gospodarczą, które zarejestrowały konto i są zalogowane w serwisie Nanodatex w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  • użytkowników niezarejestrowanych – czyli osoby akceptujące warunki regulaminu portalu Nanodatex, korzystające z serwisu, jednak nie posiadające konta lub nie zalogowane.
 • Oferta – ogłoszenie zamieszczone na platformie Nanodatex dotyczące współpracy między Użytkownikami portalu, dotyczące sprzedaży lub nabycia Towaru. Zamieszczone ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 • Sprzedający – Użytkownik oferujący sprzedaż Towarów za pomocą platformy Nanodatex.
 • Kupujący – Użytkownik wyrażający chęć zakupu towarów za pomocą platformy handlowej Nanodatex.
 • Konto – zbiór zasobów dotyczący danego użytkownika, w którym gromadzone są dane udostępnione przez Użytkownika, bądź informacje o jego działaniach w ramach platformy Nanodatex.
 • Adres e-mail – adres e-mail: [email protected] przeznaczony do kontaktu między Nanodatex, a Użytkownikami portalu.
 • Usługa – umożliwienie Użytkownikowi korzystanie z funkcjonalności, które oferuje platforma Nanodatex polegającymi na:
  • możliwości przeglądania Ofert;
  • kontakcie z innymi Użytkownikami;
  • wystawianiu własnych Ofert;
  • zapisie danych informatycznych wprowadzonych przez Użytkownika, a koniecznych do korzystania z w/w funkcjonalności.

§2
Warunki korzystania z platformy Nanodatex

 1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, o której mowa w §2 pkt. 1, może dokonać osoba uprawniona do składania oświadczeń woli imieniem rejestrowanego podmiotu, w zakresie koniecznym do rejestracji w Nanodatex oraz składania i przyjmowania Ofert.
 3. Rejestracja użytkownika następuje po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz potwierdzeniu prawdziwości danych. Na podany w trakcie rejestracji adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca prośbę o potwierdzenie rejestracji konta wraz z instrukcją postępowania. Z chwilą potwierdzenia rejestracji konta, rejestrujący uzyskuje status Użytkownika Prywatnego lub Użytkownika Biznesowego, tym samym zostaje zawarta z nim umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach platformy Nanodatex reprezentowaną przez Taucetti Invest Corp. W przypadku użytkownika niezarejestrowanego, moment mailowego potwierdzenia dodania Oferty, staje się momentem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach platformy Nanodatex reprezentowaną przez Taucetti Invest Corp.
 4. Nanodatex może uzależnić rejestrację Użytkownika od uwiarygodnienia odpowiednich danych, o których mowa w §2 pkt. 1, §2 pkt. 2, a także odmówić zarejestrowania Użytkownika, jeżeli poprzednio miał konto na platformie Nanodatex, które zostało usunięte z przyczyn wskazanych w §6 pkt. 5 niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do uaktualniania każdej zmiany danych zapisanych w ramach konta Użytkownika.
 6. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
 7. Zabronione jest:
  • udostępnianie swojego konta osobom trzecim. Użytkownik powinien należycie zabezpieczyć dane umożliwiające logowanie do Konta;
  • postępowanie w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi zwyczajami handlowymi oraz zasadami współżycia społecznego;
  • redagowanie Oferty w sposób mogący wprowadzić w błąd co do właściwości, pochodzenia oraz marki producenta lub dystrybutora;
  • oferowanie towarów będących naśladownictwem innych gotowych produktów, polegających na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może wprowadzać w błąd co do tożsamości producenta lub produktu;
  • oferowanie produktów naruszających prawa ochronne do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych oraz oznaczeń geograficznych, o których mowa w Ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej;
  • używanie oznaczenia przedsiębiorstwa mogącego wprowadzić w błąd co do tożsamości przedsiębiorcy;
  • redagowanie Oferty w sposób mogący wprowadzić drugą stronę w błąd co do ilości, pochodzenia, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności oraz sposobów wykorzystania, naprawy i konserwacji, a także innych istotnych cech towarów lub usług, które mogłyby mieć wpływ na decyzję o zakupie Towaru;
  • oferowanie do sprzedaży towarów, których sprzedaż jest zakazana według obowiązujących przepisów;
  • postępowanie w sposób naruszający dobra osobiste innych Użytkowników lub osób trzecich;
  • umieszczanie w treści Oferty bezpośrednich danych kontaktowych w jakiejkolwiek postaci (np.: e-mail, numer telefonu, adres, numer lub login do komunikatora internetowego).
 8. Użytkownicy powinni redagować Oferty w sposób zgodny z postanowieniami §2 pkt. 7, zgodnie z zasadami języka polskiego, a także w sposób możliwie najrzetelniej oddający cechy towaru lub usługi.
 9. Oferty powinny być zamieszczane w odpowiednich kategoriach. W przypadku braku odpowiedniej kategorii Oferta powinna być zamieszczona w kategorii najbardziej do niej zbliżonej. W przypadku zamieszczenia Oferty w błędnej kategorii, Nanodatex zastrzega sobie możliwość przeniesienia jej do odpowiedniej kategorii lub usunięcia z portalu.
 10. Nanodatex zastrzega sobie możliwość usunięcia Oferty w sytuacji, gdy jej treść jest niezgodna z polskim prawem, zawiera obraźliwe nieetyczne treści, w jakikolwiek sposób narusza prawa osób trzecich lub bez podania przyczyny. Usunięta Oferta nie może zostać przywrócona przez Użytkownika.

§3
Dane osobowe oraz informacje handlowe

 1. Użytkownicy będący osobami fizycznymi przyjmują do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz warunkuje możliwość rejestracji. Dane osobowe zbierane są w celu umożliwienia korzystania z Usług platformy Nanodatex. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich edycji.
 2. Użytkownicy będący osobami fizycznymi wyrażają zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w celu realizacji Usługi, a w szczególności wyrażają zgodę na udostępnienie innym Użytkownikom danych takich jak adres e-mail, adres zamieszkania, imię i nazwisko, numer telefonu, w celu finalizacji transakcji oraz wysyłki zakupionego towaru.
 3. Administratorem danych osobowych jest Taucetti Invest Corp., 50th Street, Global Plaza Tower, Panama City, Republic of Panama.
 4. Użytkownicy wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Taucetti Invest Corp. oraz jej partnerów handlowych.

§4
Funkcjonalność platformy handlowo – ogłoszeniowej Nanodatex oraz moderowanie treści

 1. Nanodatex oferuje usługę w postaci udostępnienia funkcjonalności technologicznych platformy handlowo - ogłoszeniowej znajdującej się pod adresem internetowym www.nanodatex.pl umożliwiających redagowanie, zamieszczanie oraz wyszukiwanie ofert, a także kontakt z innymi Użytkownikami. Rola Nanodatex sprowadza się jedynie do przechowywania w swoich systemach informatycznych, danych informatycznych wprowadzonych przez Użytkownika oraz zapewnienie właściwego działania portalu.
 2. Nanodatex nie pełni funkcji pośrednika ani w żaden inny sposób nie uczestniczy w transakcji zawieranej za pomocą platformy. Nanodatex nie kontroluje Użytkowników pod kątem poprawności ofert, wiarygodności finansowej czy jakiejkolwiek innej.

§5
Odpowiedzialność

 1. Biorąc pod uwagę §4 pkt. 1, §4 pkt. 2 Nanodatex nie odpowiada za wadliwe wykonanie lub niewykonanie umowy zawartej przez Użytkowników przy wykorzystaniu platformy handlowej.

§6
Zawarcie, zmiana i rozwiązanie umowy oraz zasady ograniczania dostępu do platformy handlowo–ogłoszeniowej Nanodatex

 1. Umowa o korzystanie z Nanodatex przez Użytkownika posiadającego konto zostaje zawarta w momencie potwierdzenia rejestracji w systemie na czas nieokreślony. W przypadku użytkownika niezarejestrowanego umowa z Nanodatex zostaje zawarta do momentu wygaśnięcia Ogłoszenia.
 2. Użytkownik może rozwiązać umowę, o której mowa w § 6 pkt. 1, w każdym momencie poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail.
 3. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się:
  • W przypadku usług związanych z rejestracją Użytkownika, w chwili usunięcia rejestracji na żądanie Użytkownika;
  • W przypadku usług o charakterze czasowym, z upływem czasu, na jaki usługa została udostępniona;
  • W przypadku usług, co do których ustanowiono odrębne regulaminy, umowa rozwiązuje się na zasadach określonych w w/w regulaminach.
 4. W stosunku do Użytkowników biznesowych Nanodatex zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia przedmiotowej umowy za zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia. W stosunku do Użytkowników prywatnych Nanodatex zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, za zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, jeśli świadczenie usługi nie może być kontynuowane, lub jest znacznie utrudnione ze względów organizacyjnych, technicznych lub prawnych. Informacja ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia jest przesyłana na adres e-mail podany przez użytkownika.
 5. W stosunku do Użytkowników, Nanodatex ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Użytkownik narusza § 2 pkt. 7 niniejszego regulaminu, a także gdy za pomocą lub przy wykorzystaniu platformy Nanodatex dopuścił się popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.
 6. Rozwiązanie umowy z Użytkownikiem jest równoznaczne z usunięciem Konta z bazy danych Nanodatex.
 7. W przypadkach określonych w § 6 pkt. 5, po rozważaniu wszelkich okoliczności, administrator zamiast rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym może ograniczyć dostęp do konta, do wszystkich bądź tylko niektórych funkcjonalności.
 8. W przypadku cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych oświadczenie takie traktowane jest jako rozwiązanie umowy przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
 9. Zmiana niniejszego regulaminu następuje poprzez wypowiedzenie jego warunków oraz przedstawienie Użytkownikom nowych. Brak akceptacji nowych warunków korzystania z Nanodatex skutkuje rozwiązaniem umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu, w którym Nanodatex wysłało na adres e-mail Użytkownika treści nowego regulaminu oraz informacji o jego zmianie.

§7
Warunki techniczne korzystania z usługi

 1. Do korzystania z usług świadczonych w ramach platformy handlowo – usługowej Nanodatex wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, zainstalowaną przeglądarką internetową oraz aktywnego adresu e-mail.
 2. Użytkownik powinien we własnym zakresie archiwizować informacje o zawartych w ramach Nanodatex umowach.
 3. Użytkownik w momencie dodania Oferty wyraża zgodę na jej publikację na portalu Nanodatex.
 4. Wszystkie materiały wyświetlane na stronach portalu Nanodatex są własnością Taucetti Invest Corp., a co za tym idzie pobieranie bądź wykorzystywanie ich w innym celu wymaga zgody przedstawiciela Taucetti Invest Corp.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że platforma Nanodatex wykorzystuje mechanizm cookies, który polega na zapisaniu na komputerze Użytkownika odpowiedniego pliku celem jego identyfikacji i na tej podstawie odpowiedniego dostosowywania usług i informacji do osobistych preferencji Użytkownika.

§8
Zagrożenia

 1. Nanodatex dokłada wszelkiej staranności, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo Użytkowników, dlatego też stosuje odpowiednie zabezpieczenia mające na celu wyeliminowanie możliwości przechwycenia haseł użytkowników oraz ich danych osobowych przez osoby nieupoważnione.
 2. Użytkownik powinien dołożyć należytej staranności, aby zapobiec pozyskaniu haseł dostępowych do konta na platformie Nanodatex przez osoby nieupoważnione.
 3. Łączenie się za pomocą linków widniejących w Nanodatex z innymi stronami WWW, na których wymagane jest podanie informacji, takich jak: dane osobowe, hasła, numery kont bankowych, kart kredytowych, itp., powinno wiązać się ze wzmożoną uwagą Użytkownika ze względu na możliwość wyłudzenia w/w informacji przez podmioty nieuprawnione. W przypadku żądania udostępnienia w/w informacji Użytkownik każdorazowo powinien zbadać autentyczność witryny oraz podmiotu żądającego udostępnienia danych.

§9
Opłaty

 1. Rejestracja oraz korzystanie z Platformy nie podlega opłatom.

§10
Korespondencja

 1. Wszelka korespondencja związana ze świadczeniem usługi będzie kierowana na adres e-mail podany przy rejestracji konta przez Użytkownika. Korespondencja może być również kierowana do Użytkownika pocztą tradycyjną.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do bezzwłocznego powiadamiania o każdej zmianie adresu e-mail udostępnionego podczas rejestracji konta.
 3. Doręczenie na nieaktualny adres e-mail, spowodowane niepowiadomieniem przez Użytkownika o jego zmianie, wywołuje skutki, o których mowa w art. 61 § 2 Kodeksu Cywilnego.
 4. Doręczenia wszelkiej korespondencji od Użytkownika następują w formie elektronicznej na adres e-mail.

§11
Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne dotyczące usług świadczonych przez portal Nanodatex podlegają zgłoszeniu na adres e-mail.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać okoliczności pozwalające na rozstrzygnięcie reklamacji, w tym wyszczególnienie okoliczności będących podstawą reklamacji, czas wystąpienia nieprawidłowości oraz w miarę możliwości wskazanie adresu URL, w ramach którego nieprawidłowości wystąpiły.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia. Rozstrzygnięcie reklamacyjne zostanie przesłane na adres e-mail nadawcy.
 4. Ponowne zgłoszenie reklamacyjne tego samego problemu pozostanie bez rozpoznania.

§12
Właściwość prawa i sądu

 1. Wszelkie spory związane z świadczeniem Usług przez Nanodatex będą podlegały rozpoznaniu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Taucetti Invest Corp.
 2. Niniejszy regulamin, jak również Usługi świadczone przez portal Nanodatex na jego podstawie w całości podlegają prawu panamskiemu.

II
Polityka prywatności

Wobec obowiązku informacyjnego na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Nanodatex informuje, że:

 1. Administratorem danych, czyli podmiotem który decyduje o wykorzystaniu danych osobowych jest spółka Taucetti Invest Corp., 50th Street, Global Plaza Tower, Panama City, Republic of Panama.
 2. Aby skontaktować się z administratorem danych w celu uzyskania informacji odnośnie przechowywanych danych należy wysłać wiadomość w formie e-mail na [email protected]
 3. Spółka Taucetti Invest Corp. weszła w posiadane dane za zgodą użytkownika podczas zakładania konta na portalu, a także w związku z zamieszczonymi ofertami oraz składanymi zamówieniami.
 4. Dane przetwarzane są w celu:
  • - świadczenia usług dostępnych pod adresami:
   • www.nanodatex.pl,
   • www.nanodatex.de,
   • www.nanodatex.com,
   • www.nanodatex.es,
   • www.nanodatex.fr,
   • www.nanodatex.hu,
   • www.nanodatex.it,
   • www.nanodatex.nl,
   • www.nanodatex.pt,
   • www.nanodatex.ro,
   • www.nanodatex.ru
   • www.nanodatex.net
   oraz umożliwienia korzystania z serwisu, w tym dokonywania zamówień i składania zapytań;
  • - zakładania, prowadzenia oraz obsługi konta użytkownika oraz rozwiązywania problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem w serwisie;
  • - obsługi reklamacji dotyczących:
   • www.nanodatex.pl,
   • www.nanodatex.de,
   • www.nanodatex.com,
   • www.nanodatex.es,
   • www.nanodatex.fr,
   • www.nanodatex.hu,
   • www.nanodatex.it,
   • www.nanodatex.nl,
   • www.nanodatex.pt,
   • www.nanodatex.ro,
   • www.nanodatex.ru
   • www.nanodatex.net
   w przypadku, gdy taka zostałaby złożona;
  • - obsługi zgłoszeń i zapytań np. za pomocą formularza kontaktowego;
  • - realizacji umów zawartych między użytkownikami za pośrednictwem:
   • www.nanodatex.pl,
   • www.nanodatex.de,
   • www.nanodatex.com,
   • www.nanodatex.es,
   • www.nanodatex.fr,
   • www.nanodatex.hu,
   • www.nanodatex.it,
   • www.nanodatex.nl,
   • www.nanodatex.pt,
   • www.nanodatex.ro,
   • www.nanodatex.ru
   • www.nanodatex.net
  • - kontaktu związanego ze świadczeniem usługi;
  • - działań wynikających z przepisów prawa podatkowego obowiązującego w Polsce;
  • - weryfikowania aktywności użytkowników w serwisie np. określania słów kluczowych, zarządzania ofertą i aktywnością, a także w celu badania funkcjonalności serwisu i analiz statystycznych;
  • - prowadzenia działań marketingowych, w tym marketingu własnych usług oraz kontaktu w ramach działań marketingowych za pomocą kanału elektronicznego np. e-mail, telefon
 5. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie – cofnięcie zgody będzie skutkowało dezaktywacją konta oraz prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ich przetwarzania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 6. By móc korzystać z serwisu Nanodatex konieczne jest podanie następujących danych:
  • - w przypadku firm: danych firmy (numer NIP, REGON, adres), danych osoby kontaktowej wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail; loginu i hasła do konta użytkownika.
  • - w przypadku zwykłego użytkownika: nazwy użytkownika, adresu e-mail oraz hasła.
  Jeśli dane te nie zostaną podane, spółka nie będzie miała możliwości świadczenia usługi.
 7. Dane osobowe mogą zostać udostępnione stronom, które zawierają między sobą transakcje, podmiotom, które prowadzą działania konsultingowe lub audytowe w celu poprawy jakości serwisu oraz wspomagają obsługę użytkowników, a także organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
 8. Dane osobowe są przechowywane przez cały czas świadczenia usługi oraz po jej zakończeniu w celu:
  • - dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z korzystaniem z usługi;
  • - wykonywania obowiązków podatkowych wynikających z przepisów prawa oraz zapobiegającym nadużyciom;
  • - analizy statystycznej.
  Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Dane osobowe są przetwarzane automatycznie, nie wywołując przy tym żadnych skutków prawnych oraz nie wpływając w żaden sposób na sytuację osób, których dane są przetwarzane. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wnieść o zaprzestanie ich przetwarzania. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

pliki cookies

 1. Platforma handlowo – ogłoszeniowa Nanodatex nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika platformy Nanodatex i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych w/w portalu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika portalu Nanodatex pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Nanodatex - Taucetti Invest Corp., 50th Street, Global Plaza Tower, Panama City, Republic of Panama.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Nanodatex do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
  • rozpoznania urządzenia Użytkownika portalu Nanodatex i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej, dostosowanej do indywidualnych ustawień użytkownika;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Nanodatex korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymania sesji z portalem Nanodatex (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Nanodatex ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. Na portalu Nanodatex wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:
  • "sesyjne" (session cookies) – tzn. pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  • "stałe" (persistent cookies) – tzn. takie, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach portalu Nanodatex stosowane są także:
  • "niezbędne" pliki cookies tzn. takie, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach portalu Nanodatex, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Nanodatex;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach portalu Nanodatex;
  • "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych portalu Nanodatex;
  • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
  Użytkownicy portalu Nanodatex mogą dokonać w każdym momencie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Nanodatex.
  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania do przeglądania stron internetowych.
 8. Operator portalu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Nanodatex.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika platformy Nanodatex mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Nanodatex reklamodawców oraz partnerów handlowych.

Strona www.nanodatex.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz na to zgodę. OK, rozumiem Dowiedz się więcej